Okul öncesi dönemde yaratıcı sanat çalışmalarında dilin kullanımı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YARATICI SANAT ÇALIŞMALARINDA DİLİN KULLANIMI

Okul öncesi dönem, çocukların kavramları öğrendiği ve anlamlandırdığı bir süreçtir. Bu süreçte çocuklar, yaşadığı dünyayı ve bu dünyada yer alan kavramları dili kullanarak anlamlaştırırlar. Böylece çocuklar oluşturduğu kavramsal düşünmeyi, sözel düşünceye dönüştürürler. Dil, bu noktada bilişsel gelişim için anahtar görevi üstlenmektedir. Çocuklar kendi yaptıkları etkinlikler üzerinde kavramları daha rahat öğrenirler. Bu nedenle yaratıcı sanat etkinlikleri, çocukların kavramları öğrenmesi ve öğrendiği kavramları sözel düşünceye aktarmalarında bir laboratuar gibidir (Galda ve diğ., 1997; Hohmann, 1997; Kefi, 2002).

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YARATICI SANAT ÇALIŞMALARINDA DİLİN KULLANIMI

Ögrt. Gör. Uzm. Zeliha YAZICI*

zyazici@akdeniz.edu.tr

ÖZET

Yaratıcılık, doğuştan getirilen ve yaşamın her döneminde kendini gösterebilen bir yeti olmasına rağmen, yaşamın ilk yıllarından itibaren desteklenip, fırsatlar sunulduğunda geliştirilebilecek bir gizil güçtür. Bu gizil gücün ortaya çıkması ve gelişmesi için uygun bir ortam bulması gerekmektedir. Yaratıcılık zengin, uyarıcı, destekleyici ve özgür bir eğitim ortamında geliştirilebilmektedir. Uyarıcı eğitim ortamlarının, çocukları araştırmaya yönelten, seçme özgürlüğü tanıyan, etkin olmalarını sağlayan ve yaratıcılıklarını olumlu yönde etkileyen ortamlar olduğu bilinmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılıklarının geliştirilip açığa çıkmasında en etkili ortam ise yaratıcı sanat çalışmalarıdır. Yaratıcı sanat yaşamın ilk yıllarından başlayarak hayatın her döneminde sürdürülecek çok boyutlu bir süreçtir. Yaratıcı sanat çalışmalarının amacı yalnızca geleceğin sanatçılarını yetiştirmek değil, çocukluktan itibaren düşünme, sorular sorma, araştırarak farklı bakış açıları kazanabilme, duygu ve düşünceleri ifade etme becerileri geliştirebilme için temel hazırlamaktır. Okul öncesi dönemdeki çocuklarla yapılan yaratıcı sanat çalışmalarında uygulamalar ve sunulan uyarıcı ortamlar kadar, uygulamalar sırasında eğitimcinin çocuklarla kurduğu iletişim ve çocuklara verdiği yönergeler son derece önemlidir. Yapılacak sanat çalışmalarında destek, seçim, materyallerin çocuklara sunumu kadar etkinlik öncesi, etkinlik sırası ve etkinlik sonrasında çocuklarla kurulan iletişim ve bu iletişimde kullanılan dil de önemli bir noktadır. Okul öncesi dönemde eğitimcinin kullandığı dil çocukların yaratıcılığını ortaya çıkarıcı sorular sorarak, çocuğun yeni ve özgün cevaplar verebilmesine teşvik edici olmalıdır. Bu yöntemle çocukların hayal güçlerini geliştirmesine, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine, “neden