Okul öncesi eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirme yönergesi

Okul öncesi eğitim

Okul öncesi eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirme yönergesi

BÖLÜM 1

Genel Hükümler

Amaç,Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına öğretmen yetiştirilmesi amacıyla imzalanan Protokolün işleyiş ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına öğretmen yetiştirme amacıyla imzalanan protokol hükümleri ve projelerde yer alan kurulların görevleri, çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunu, Eğitim Lisan Programları ile ilgili YüksekÖğretim Kurul Kararları ve Protokol hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

“Bakanlık